प्रदेशभित्र सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ।

विधेयक प्रमाणीकरण मिति
२०७७-०४-१६