प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक ।

विधेयक प्रमाणीकरण मिति
२०७७-०५-१५