प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक ।

विधेयक प्रमाणीकरण मिति
२०७८-०३-३०