माननीय मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीज्यूहरुको शपथ कार्यक्रम