प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहहरु

सि.नं. स्थानीय तहको नाम जिल्ला स्थानीय तहको प्रकार प्रदेश वेवसाईट