प्रदेश स्तरका केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको बिधेयक

विधेयक प्रमाणीकरण/अध्यादेश जारी मिति
२०७६-०१-२०
विधेयक/अध्यादेश
विधेयक
आर्थिक वर्ष