कर तथा गैरकर राजश्‍व सम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको बिधेयक

विधेयक प्रमाणीकरण/अध्यादेश जारी मिति
२०७६-०३-२९
विधेयक/अध्यादेश
विधेयक
आर्थिक वर्ष