सार्वजनिक निजी सहकारी साझेदारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक

विधेयक प्रमाणीकरण/अध्यादेश जारी मिति
२०७६-०७-१४
विधेयक/अध्यादेश
विधेयक
आर्थिक वर्ष