आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को सेवा र कार्यहरुको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ।

विधेयक प्रमाणीकरण/अध्यादेश जारी मिति
२०७७-०३-२५
विधेयक/अध्यादेश
विधेयक
आर्थिक वर्ष