प्रदेश उच्च शिक्षा ऐन¸२०७८ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी ।

विधेयक प्रमाणीकरण/अध्यादेश जारी मिति
२०८१-०१-२३
विधेयक/अध्यादेश
अध्यादेश
आर्थिक वर्ष