पूर्व सचिवहरु

कार्यकाल

मिति २०७४।१०।०७ देखि २०७५।०२।११ गतेसम्म

कार्यकाल

मिति २०७५।०२।२८ देखि २०७५।०८।२७ गतेसम्म    

कार्यकाल

मिति २०७५।०८।२८ देखि २०७६।११।०३ गतेसम्म        

कार्यकाल

मिति २०७६।११।०४ देखि २०७७।०१।१८ गतेसम्म      

कार्यकाल

मिति २०७७।०१।२२ देखि २०७७।०९।०७ गतेसम्म       

कार्यकाल

मिति २०७७।०९।०९  देखि २०७८।०६।१० गतेसम्म