बागमती प्रदेशको प्रदेश सभा सभामुखज्यूको शपथ

मिति
२०७९ साल पौष २९ गते शुक्रबार