माननीय मन्त्रीज्यूहरुको शपथ

मिति
२०८० साल जेठ ७ गते