प्रदेश निजामती सेवाको गठन, संचालन र सेवाका शर्तहरु सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश ।

विधेयक प्रमाणीकरण/अध्यादेश जारी मिति
२०७९-०५-०१
विधेयक/अध्यादेश
अध्यादेश
आर्थिक वर्ष