प्रदेश लोक सेवा आयोगले आ.ब. ०७७/०७८ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको