शाखाहरु

१. व्यवस्थापन शाखा

१.१. कर्मचारी  प्रशासन

१.२. आर्थिक व्यवस्थापन

१.३. जिन्सी व्यवस्थापन

१.४. विधेयकहरु प्रमाणिकरण

१.५. दैनिक प्रशासन सम्बन्धी अन्य कर्यहरू

 

२. सूचना तथा समन्वय शाखा

२.१. सूचना, संचार र प्रेटोकलसंग सम्बन्धीत दैनिक कार्यहरु