प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्यविधि नियमीत तथा व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक

विधेयक प्रमाणीकरण/अध्यादेश जारी मिति
२०७४-१२-२१
विधेयक/अध्यादेश
विधेयक
आर्थिक वर्ष