गाँउ/नगर/जिल्ला सभा संचालन(कार्यविधि) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

विधेयक प्रमाणीकरण/अध्यादेश जारी मिति
२०७५-०१-२०
विधेयक/अध्यादेश
विधेयक
आर्थिक वर्ष