मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतपष्ठानका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

विधेयक प्रमाणीकरण/अध्यादेश जारी मिति
२०७६-०६-०२
विधेयक/अध्यादेश
विधेयक
आर्थिक वर्ष