उपसभामुखज्यूको शपथ

मिति
२०७९ साल माघ ०३ गते मंगलबार ।