प्रदेश पर्यटन विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

विधेयक प्रमाणीकरण/अध्यादेश जारी मिति
२०७९-०१-०७
विधेयक/अध्यादेश
विधेयक
आर्थिक वर्ष