प्रदेश अनुसन्धान ब्यूरो सेवाको गठन, स्थापना, काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ।

विधेयक प्रमाणीकरण/अध्यादेश जारी मिति
२०७९-०४-३०
विधेयक/अध्यादेश
विधेयक
आर्थिक वर्ष