आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ को सेवा र कार्यहरुको लागि प्रदेश संचित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक ।

विधेयक प्रमाणीकरण/अध्यादेश जारी मिति
२०७६-०३-२९
विधेयक/अध्यादेश
विधेयक
आर्थिक वर्ष