प्रदेश सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ।

विधेयक प्रमाणीकरण/अध्यादेश जारी मिति
२०७७-०२-२६
विधेयक/अध्यादेश
विधेयक
आर्थिक वर्ष