प्रदेश विपद् व्यवस्थापन ऐन¸२०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको बिधेयक ।

विधेयक प्रमाणीकरण/अध्यादेश जारी मिति
२०७९-०४-१३
विधेयक/अध्यादेश
विधेयक
आर्थिक वर्ष