फोटो ग्यालरी

२०७९।०६।१२ गते बुधबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, हेटौंडाको प्रतिवेदन पेश कार्यक्रम
२०७९।०५।३१ मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयको आ.ब. ०७८/०७९ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश
२०७९ साल भदौ १५ गते बुधबार माननीय प्रदेश प्रमुखज्यू समक्ष प्रदेश लोक सेवा आयोगका अध्यक्षज्यूबाट तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदन पेश हुदै
२०७९-०५-०१ गते, बुधबार माननीय प्रदेश प्रमुखज्यू अध्यादेश जारी गर्नुहुँदै
राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगद्वारा प्रतिवेदन पेश
मुख्य न्यायाधिवक्ताज्यूको सपथ ग्रहण कार्यक्रम
मुख्य न्यायाधिवक्ताज्यूको सपथ ग्रहण कार्यक्रम
मुख्य न्यायाधिवक्ताज्यूको सपथ ग्रहण कार्यक्रम
माननीय मन्त्रीज्युहरु तथा राज्यमन्त्रीज्यूहरुको सपथ ग्रहण कार्यक्रम
माननीय मन्त्रीज्युहरु तथा राज्यमन्त्रीज्यूहरुको सपथ ग्रहण कार्यक्रम