प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ लाई संसोधन गर्न बनेको बिधेयक ।

विधेयक प्रमाणीकरण/अध्यादेश जारी मिति
२०७७-०४-०९
विधेयक/अध्यादेश
विधेयक
आर्थिक वर्ष