प्रदेश उच्च शिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक ।

विधेयक प्रमाणीकरण/अध्यादेश जारी मिति
२०७८-१२-१४
विधेयक/अध्यादेश
विधेयक
आर्थिक वर्ष