प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको बिधेयक

विधेयक प्रमाणीकरण/अध्यादेश जारी मिति
२०७६-०१-२०
विधेयक/अध्यादेश
विधेयक
आर्थिक वर्ष