प्रदेश बालबालिकाको अधिकार सम्बन्धमा व्यबस्था गर्न बनेको बिधेयक ।

विधेयक प्रमाणीकरण/अध्यादेश जारी मिति
२०७६-०२-१३
विधेयक/अध्यादेश
विधेयक
आर्थिक वर्ष