प्रदेश युवा परिषद्को सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक।

विधेयक प्रमाणीकरण/अध्यादेश जारी मिति
२०७७-०१-०३
विधेयक/अध्यादेश
विधेयक
आर्थिक वर्ष