स्थानीय तहको सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

विधेयक प्रमाणीकरण/अध्यादेश जारी मिति
२०७९-११-१८
विधेयक/अध्यादेश
विधेयक
आर्थिक वर्ष