प्रदेश निजामती सेवाको गठन सञ्‍चालन र सेवाका शर्तहरु सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ।

विधेयक प्रमाणीकरण/अध्यादेश जारी मिति
२०७९-११-१८
विधेयक/अध्यादेश
विधेयक
आर्थिक वर्ष