प्रतिवेदन तथा डाउनलोड

शिर्षक आर्थिक वर्ष प्रकार दस्तावेज
प्रदेश लोक सेवा आयोगको तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदन पेश ०७९/०८० प्रेस विज्ञप्ती
तिजको शुभकामना सन्देश ०७९/०८० शुभकामना सन्देश
अध्यादेश जारी २०७९-०५-०१ गते ०७९/०८० प्रेस विज्ञप्ती
विधेयक प्रमाणीकरण २०७९-०४-३० ०७९/०८० प्रेस विज्ञप्ती
विधेयक प्रमाणीकरण २०७९-०४-१३ ०७९/०८० प्रेस विज्ञप्ती
विधेयक प्रमाणीकरण २०७९-०४-०९ ०७९/०८० प्रेस विज्ञप्ती
महालेखापरीकको कार्यालयको आ.ब. २०७७/०७८ को चौथो वार्षिक प्रतिवेदन पेश ०७८/०७९ प्रेस विज्ञप्ती
विधेयक प्रमाणीकरण ०७८/०७९ प्रेस विज्ञप्ती
राष्ट्रिय धान दिवसको शुभकामना ०७८/०७९ शुभकामना सन्देश
राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगद्वारा प्रतिवेदन पेश ०७८/०७९ प्रेस विज्ञप्ती