माननीय मन्त्रीज्यूहरुको शपथ

मिति
२०७९ साल चैत्र २६ गते