प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाइ कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक

विधेयक प्रमाणीकरण/अध्यादेश जारी मिति
२०७५-०३-३२
विधेयक/अध्यादेश
विधेयक
आर्थिक वर्ष