प्रदेश युवा परिषद् ऐन, २०७६ लाई संसोधन गर्न बनेको अध्यादेश ।

विधेयक प्रमाणीकरण/अध्यादेश जारी मिति
२०७८-१२-२२
विधेयक/अध्यादेश
अध्यादेश
आर्थिक वर्ष