अन्तर प्रदेश बासिन्दाको समान सुरक्षा, व्यवहार र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ।

विधेयक प्रमाणीकरण/अध्यादेश जारी मिति
२०७७-०४-१३
विधेयक/अध्यादेश
विधेयक
आर्थिक वर्ष