प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक ।

विधेयक प्रमाणीकरण/अध्यादेश जारी मिति
२०७७-०५-१५
विधेयक/अध्यादेश
विधेयक
आर्थिक वर्ष