प्रदेश स्वास्थ सेवा ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश

विधेयक प्रमाणीकरण/अध्यादेश जारी मिति
२०७९-०६-१२
विधेयक/अध्यादेश
अध्यादेश
आर्थिक वर्ष