प्रमाणिकृत विधेयकहरु

क्र.स. विधेयकको नाम प्रमाणीकरण मिति
1 प्रदेशस्तरमा जलचर संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०७५-०५-०४
2 प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको बिधेयक २०७६-०४-०३
3 विभूषण सिफारिस तथा सम्मान र पदक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक २०७६-०४-०३
4 कर तथा गैरकर राजश्व सम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको बिधेयक २०७६-०३-२९
5 प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको बिधेयक २०७६-०३-२९
6 आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ को सेवा र कार्यहरुको लागि प्रदेश संचित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक २०७६-०३-२९
7 कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक २०७६-०२-३१
8 प्रदेश वीउ विजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक २०७६-०२-३१
9 प्रदेश सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक २०७६-०२-१३
10 प्रदेश बालबालिकाको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक २०७६-०२-१३
11 प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको बिधेयक २०७६/०१/२०
12 प्रदेशस्तरका केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको बिधेयक २०७६/०१/२०
13 प्रदेश सवारी तथा यातायात सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक २०७५/१०/१८
14 प्रदेश संचार माध्यम व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक २०७५-०९-११
15 प्रदेश प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा एवं तालिम परिषद् स्थापना र संचालन गर्न बनेको विधेयक २०७५-०९-११
16 प्रदेश खेलकुद विकास गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५-०९-११
17 प्रदेश कार्य संचालन कोषको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५-०९-११
18 प्रदेश संस्था दर्ता सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५-०९-११
19 प्रदेश स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५-०७-१९
20 प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाइ कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०७५-०३-३२
21 प्रदेश स्तरका केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७४-१२-२१
22 प्रदेश विपद व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५/०६/०४
23 प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डको स्थापना र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०७५/०६/०४
24 प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५/०६/०४
25 प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५/०६/०४
26 प्रदेश प्रशासकिय कार्यविधी (नियमित गर्ने) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५/०५/२९
27 मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यबस्था गर्न बनेको बिधेयक २०७५/०५/२९
28 मुख्य न्यायधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यबस्था गर्न बनेको बिधेयक २०७५/०५/२९
29 आर्थिक वर्ष २०७५।०७६ को सेवा र कार्यहरुको लागि प्रदेश संचित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक २०७५।०३।३२
30 कर तथा गैर कर राजस्व परिचालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५।०३।३२
31 प्रदेश आकस्मिक कोष व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०७५।०३।२०
32 प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण विधेयक २०७५।०३।०५
33 गाँउ/नगर/जिल्ला सभा संचालन (कार्र्यिवधि) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५।०१।२०
34 स्थानिय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक २०७५।०१।२०
35 प्रदेश संचित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५।०१।१६
36 प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्य्विधि नियमीत तथा व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक २०७४।१२।२१