प्रमाणिकृत विधेयकहरु

क्र.स. विधेयकको नाम प्रमाणीकरण मिति
1 प्रदेश युवा परिषद् ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०७८-१२-२२
2 प्रदेश उच्च शिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७८-१२-१४
3 प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक । २०७८-०३-३०
4 आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को सेवा र कार्यहरुको लागि प्रदेश संचित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक । २०७८-०३-३०
5 प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७६-११-१९
6 प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक । २०७६-१०-२८
7 प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक । २०७७-०५-१५
8 प्रदेशभित्र सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक । २०७७-०४-१६
9 केही प्रदेश ऐनलाई संसोधन गर्न बनेको बिधेयक । २०७७-०४-१६
10 अन्तर प्रदेश बासिन्दाको समान सुरक्षा, व्यवहार र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक । २०७७-०४-१३
11 वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक । २०७७-०४-०९
12 प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ लाई संसोधन गर्न बनेको बिधेयक । २०७७-०४-०९
13 प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक । २०७७-०३-२५
14 आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को सेवा र कार्यहरुको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक । २०७७-०३-२५
15 प्रदेश सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक । २०७७-०२-२६
16 स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक । २०७७-०१-०३
17 प्रदेश युवा परिषद्को सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक। २०७७-०१-०३
18 प्रदेशभित्र ‍औद्योगिक व्यवसाय स्थापना तथा संचालन गर्न बनेको बिधेयक । २०७६-०९-१८
19 प्रादेशिक व्यापार तथा व्यवसाय सम्बन्धी विधेयक २०७६-०७-२२
20 सार्वजनिक निजी सहकारी साझेदारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक २०७६-०७-१४
21 प्रदेश सूचनाको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक २०७६-०७-१४
22 प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक २०७६-०६-२८
23 प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वनको संरक्षण र सुव्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६-०६-०२
24 मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतपष्ठानका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६-०६-०२
25 प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको बिधेयक २०७६-५-१९
26 प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको बिधेयक । २०७६-०५-१९
27 प्रदेशस्तरमा जलचर संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०७६-०५-०४
28 प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको बिधेयक २०७६-०४-०३
29 विभूषण सिफारिस तथा सम्मान र पदक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक २०७६-०४-०३
30 कर तथा गैरकर राजश्व सम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको बिधेयक २०७६-०३-२९
31 प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको बिधेयक २०७६-०३-२९
32 आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ को सेवा र कार्यहरुको लागि प्रदेश संचित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक २०७६-०३-२९
33 कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक २०७६-०२-३१
34 प्रदेश वीउ विजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक २०७६-०२-३१
35 प्रदेश सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक २०७६-०२-१३
36 प्रदेश बालबालिकाको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक २०७६-०२-१३
37 प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको बिधेयक २०७६/०१/२०
38 प्रदेशस्तरका केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको बिधेयक २०७६/०१/२०
39 प्रदेश सवारी तथा यातायात सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक २०७५/१०/१८
40 प्रदेश संचार माध्यम व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक २०७५-०९-११
41 प्रदेश प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा एवं तालिम परिषद् स्थापना र संचालन गर्न बनेको विधेयक २०७५-०९-११
42 प्रदेश खेलकुद विकास गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५-०९-११
43 प्रदेश कार्य संचालन कोषको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५-०९-११
44 प्रदेश संस्था दर्ता सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५-०९-११
45 प्रदेश स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५-०७-१९
46 प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाइ कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०७५-०३-३२
47 प्रदेश स्तरका केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७४-१२-२१
48 प्रदेश विपद व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५/०६/०४
49 प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डको स्थापना र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०७५/०६/०४
50 प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५/०६/०४
51 प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५/०६/०४
52 प्रदेश प्रशासकिय कार्यविधी (नियमित गर्ने) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५/०५/२९
53 मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यबस्था गर्न बनेको बिधेयक २०७५/०५/२९
54 मुख्य न्यायधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यबस्था गर्न बनेको बिधेयक २०७५/०५/२९
55 आर्थिक वर्ष २०७५।०७६ को सेवा र कार्यहरुको लागि प्रदेश संचित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक २०७५।०३।३२
56 कर तथा गैर कर राजस्व परिचालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५।०३।३२
57 प्रदेश आकस्मिक कोष व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०७५।०३।२०
58 प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण विधेयक २०७५।०३।०५
59 गाँउ/नगर/जिल्ला सभा संचालन (कार्र्यिवधि) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५।०१।२०
60 स्थानिय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक २०७५।०१।२०
61 प्रदेश संचित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५।०१।१६
62 प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्य्विधि नियमीत तथा व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक २०७४।१२।२१