बागमती प्रदेशको प्रदेश सभाका ज्येष्ठ सदस्य माननीय श्री राम प्रसाद ढुङ्गानाज्यूको शपथ